ISO 9001

ISO 9001-certificering

ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor (kwaliteits-)managementsystemen. Met ISO 9001-certificering toont u aan dat uw organisatie in staat is om aan alle eisen en verwachtingen invulling te (blijven) geven. Het doel van ISO 9001 is om de kwaliteit van te leveren producten en/of diensten te borgen, continu te werken aan het verhogen van de klanttevredenheid en de werkzaamheden uit te voeren binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

Voor uw externe omgeving wilt u ISO 9001 certificeren omdat:

 • het vereist is bij aanbestedingen om kwaliteitsborging aan te tonen;
 • het nodig is om opdrachten binnen te halen bij reeds gecertificeerde organisaties;
 • de professionalisering binnen de particuliere beveiliging stimuleert om kwaliteit en professionaliteit aan te tonen door een keurmerk en/of certificering;
 • u de omgeving laat weten dat u structureel met de kwaliteit van uw prestaties bezig bent;
 • het ISO 9001-certificaat u onderscheidt van uw concurrenten in de particuliere beveiliging.

Voor uw interne organisatie wilt u ISO 9001 certificeren om:

 • de bedrijfsvoering continu te verbeteren door het toepassen van de cyclys plan-do-check-act;
 • structuur en uniformiteit aan te brengen in uw werkzaamheden;
 • interne vervanging bij ziekte en verlof eenvoudiger te maken
 • duidelijkheid te creëren m.b.t. taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers;
 • nieuwe medewerkers sneller te kunnen inwerken, doordat de taken al duidelijk beschreven zijn;
 • lagere kosten te realiseren door het verminderen van fouten en toename van productiviteit.

De 5 stappen tot ISO 9001-certificering (in ISO-termen: PLAN - DO - CHECK - ACT)

Stap 1: Startgesprek uitvoeren (PLAN)
De eerste stap is het startgesprek tussen u en de adviseur van De Veiligheidsman.nl. Uw wensen worden inzichtelijk gemaakt en de mogelijkheden besproken.
Deze quik scan resulteert in een actieplan met de vervolgstappen die leiden tot ISO 9001-certificering.

Stap 2: Managementsysteem ontwikkelen (DO-1)
Bij de tweede stap maken we gebruik van de kostenbesparende template die door De Veiligheidsman.nl voor de beveiligingsbranche is ontwikkeld: het ISO 9001 handboek security. Dit handboek is later eenvoudig te beheren en is de basis voor uw ISO 9001 certificering. Het onderscheidend vermogen van uw organisatie is echter te allen tijde leidend. Uw hoge kwaliteitsnormen en waarden worden bij deze stap uitgewerkt in werkbare en overzichtelijke processen en taken. Daar waar nodig wordt documentatie beschreven, maar dit is geen doel op zich.
Door de praktische opzet van het handboek is het mogelijk om naast ISO 9001 een aantal modules in het traject te combineren (waaronder: VPB keurmerken beveiliging, OHSAS 18001, NEN 4400-1 en VCA*/**).

 Stap 3: Invoeren van het managementsysteem (DO-2)
 De derde stap is de invoeringsfase: het werkend krijgen van het managementsysteem. Dit betekent dat uw managementaansturing in de praktijk moet leiden tot een goede uitvoering. Dit geldt vooral voor noodzakelijke nieuwe of   
 gewijzigde werkprocessen. Uw organisatie werkt minimaal drie maanden volgens het managementsysteem.

Stap 4: Uitvoeren interne audit en directiebeoordeling (CHECK en ACT)
De vierde stap is: interne audits uitvoeren om te controleren of de dagelijkse praktijk klopt met wat in het handboek staat. Vervolgens de audit-resultaten op directieniveau bespreken (de directiebeoordeling). Deze interne audits 
en directiebeoordeling zijn verplichtingen uit de norm.
De Veiligheidsman.nl kan u trainen en ondersteunen bij deze stap.

 Stap 5: Door externe partij aantoonbaar voldoen aan PLAN-DO-CHECK-ACT
 
Voor deze stap contracteert u een certificerende instelling om een certificatie audit te laten verrichten. Het resultaat hiervan is (bij succes) een ISO 9001 certificaat.
 Een ISO-certificaat is maximaal 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt door de certificeringsinstelling een tussentijdse audit uitgevoerd, om te controleren of u nog steeds voldoet aan de eisen van de Norm.

 

 ISO 9001-handboek

Een "ISO 9001-handboek" is een beschrijving van het "kwaliteitsmanagementsysteem" van een organisatie. Hierin zijn processen uitgewerkt die voor de organisatie relevant zijn. De verantwoordelijkheden en taken, die hieruit voortkomen, worden gekoppeld aan functies. De invulling van de verantwoordelijkheden wordt daarbij vastgelegd in documentatie zoals procesbeschrijvingen, procedures, werkvoorschriften en formulieren met daarnaast de voorzieningen en middelen om tot uitvoering te komen.

Het ISO handboek bevat een beschrijving van op elkaar afgestemde processen, procedures en overige documentatie om ervoor te zorgen dat:

 • de doelen van de organisatie zijn vastgesteld en gecommuniceerd;

 • de werkprocessen om de doelen te realiseren zijn beschreven én bekend zijn binnen de organisatie;

 • voldaan wordt aan wet- en regelgeving;

 • de richtlijnen, werkinstructies en andere documentatie altijd beschikbaar zijn;

 • in registraties wordt vastgelegd dat de activiteiten beheerst worden uitgevoerd;

 • er altijd zicht is op de correcte uitvoering van de afspraken;

 • continu kan worden gewerkt aan verbetering van de werkwijzen.

Diensten

 • Leveren van het ISO 9001 template security, in combinatie met geavanceerde software;

 • Het formuleren van beleid, procedures, werkinstructies en andere documentatie;

 • Implementeren van het handboek in uw organisatie;

 • Het ondersteunen bij en/of uitvoeren van interne audits;

 • Opstellen van een intern handboek voor operationele medewerkers;

 • Ondersteuning voor het behalen van Keurmerken Beveiliging en ISO 9001.